8004784008

Wykonywanie tego obowiązku jest najbardziej wymierną podstawą oceny jego wiarygodności, w związku z czym wszelkie próby interpretacji przez banki postanowień zawartych w stosowanych przez nie wzorcach umownych, zmierzające do zaniżania standardów bezpieczeństwa powierzonych bankowi środków pieniężnych, powinny być oceniane jako zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i celem umowy rachunku bankowego. Sądy surowo traktują banki, które obowiązek zabezpieczenia dostępu do środków klientów traktują bez należytej staranności  - przekonał się o tym mBank.

Czytaj więcej...

Rozwiązujący umowę ubezpieczenia musi otrzymać całość zgromadzonych środków

Głównymi świadczeniami wynikającymi z zawarcia umowy ubezpieczenia są: po stronie zakładu ubezpieczeń – udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w razie zajścia określonego w umowie wypadku, a po stronie ubezpieczonego – obowiązek zapłaty składki. Pogląd ten jest ugruntowany w orzecznictwie. OWU posługują się pojęciem „świadczenia z tytułu dożycia” i „świadczenia z tytułu śmierci”, które można uznać za świadczenia główne ubezpieczyciela oraz „świadczenia wykupu”, które jest wypłacane z innych przyczyn niż ww. świadczenia i w związku z tym nie ma charakteru świadczenia głównego.

Czytaj więcej...

250-921-3727

Kwalifikacja postanowień WU i stanowiących jej integralną część Tabeli opłat i limitów, uprawniających stronę pozwaną do naliczenia opłaty likwidacyjnej w związku z rezygnacją ubezpieczonego budzi nadal wiele kontrowersji. Sądy jednak coraz częściej stają po stronie konsumentów, uznając postanowienia pozwalające na zatrzymanie w wypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia na życie 80% wartości środków zgromadzonych na rachunku polisy za niedozwolone klauzule umowne.

Czytaj więcej...